Tập huấn chuyên đề “Sắc ký cột hiện đại và các ứng dụng trong thực tế”