Trường Đại Học Bách Khoa – Khoa Kỹ Thuật Hoá Học tặng cúp bạc cho công ty T.H.M: