Những mẫu sản phẩm mới nhất của T.H.M

SẢN PHẨM MỚI CẬP NHẬT

5005-1200/ 5005-1500/ 5005-1800

LIÊN HỆ: 0903.833.433

1000/50 TYPE A, 1200/50 TYPE A, 1000/50 TYPE B, 1200/50 TYPE B

LIÊN HỆ: 0903.833.433

AB 1200/50, AB 900/50, A 600/50

LIÊN HỆ: 0903.833.433

AA 120 NEW, AA 600, AAW 120 NEW, AAW 600, AAF 120 NEW

LIÊN HỆ: 0903.833.433

A 120 NEW, A 600, AW 120 NEW, AW 600

LIÊN HỆ: 0903.833.433

NIRMaster™ Essential

LIÊN HỆ: 0903.833.433

NIRFlex N-500

LIÊN HỆ: 0903.833.433

NIR ProxiMate™

LIÊN HỆ: 0903.833.433

AC 1200/50 CM, AC 900/50 CM, AC 600/50 CM

LIÊN HỆ: 0903.833.433

AC 1200/50 CM DD, AC 1200/50 CM D, AC 900/50 CM D, AC 600/50 CM D

LIÊN HỆ: 0903.833.433

AC 1200 T30, AC 600 T30

LIÊN HỆ: 0903.833.433

AC 1200 S, AC 900 S, AC 600 S, AC 1200/130 S, AC 900/130 S

LIÊN HỆ: 0903.833.433

AC 1200 CM, AC 600 CM

LIÊN HỆ: 0903.833.433

PCB 100-3, PCB 200-2, PCB 250-3, PCB 350-3

LIÊN HỆ: 0903.833.433

EWJ 300-3, EWJ 300-3H, EWJ 3000-2

LIÊN HỆ: 0903.833.433

EW 6200-2NM, EW 12000-1NM

LIÊN HỆ: 0903.833.433

ABJ 80-4NM, ABJ 120-4NM, ABJ 220-4NM, ABJ 320-4NM

LIÊN HỆ: 0903.833.433

PCB 3500-2, PCB 6000-1, PCB 6000-0, PCB 10000-1

LIÊN HỆ: 0903.833.433

PCB 1000-1, PCB 1000-2, PCB 2000-1, PCB 2500-2

LIÊN HỆ: 0903.833.433

ADB 200-4

LIÊN HỆ: 0903.833.433

5605-1000

LIÊN HỆ: 0903.833.433

5613-0030

LIÊN HỆ: 0903.833.433

5627-1000

LIÊN HỆ: 0903.833.433

5610-1030/ 5610-1040

LIÊN HỆ: 0903.833.433

5600-0502/ 5600-0652/ 5600-0802/ 5600-1002/ 5600-1252/ 5600-1502

LIÊN HỆ: 0903.833.433

5600-0501/ 5600-0651/ 5600-0801/ 5600-1001/ 5600-1251/ 5600-1501

LIÊN HỆ: 0903.833.433

DECON 90

LIÊN HỆ: 0903.833.433

5346-1000/ 5346-2000/ 5346-0010

LIÊN HỆ: 0903.833.433

5307-1055/ 5307-1085/ 5307-1120/ 5307-2055/ 5307-2085/ 5307-2120

LIÊN HỆ: 0903.833.433

5323-0190/ 5323-0200/ 5323-0210

LIÊN HỆ: 0903.833.433

1427-0002/ 1427-0005/ 1427-0010/ 1427-0020/ 1427-0030

LIÊN HỆ: 0903.833.433

0310-3050/ 0310-3051/ 0310-3052/ 0310-3053/ 0310-3054/ 0310-3055

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Puriker RK

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Puriker OS

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Puriker cell

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Puricell shaking x10

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Puricell shaking 80

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Purister 60/ Purister 80/ Purister 100

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Purifume ductless 900/ Purifume ductless 1200

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Purifume 1200/ Purifume 1500

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Puribath 11/ Puribath 22

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Puricube Neo 900/ Puricube Neo 1200/ Puricube Neo 1500/ Puricube Neo 1800

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Purimix

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Velospin 17R

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Velospin 22R

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Varispin 4A

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Varispin 4

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Varispin 6

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Varispin 6R

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Varispin 12

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Varispin 12R

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Varispin 15

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Varispin 15R

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Purispin 18R

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Purispin 17R

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Purispin 15

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Purispin 6

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Puriven Vaccum 27/ Puriven Vaccum 64

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Những sản phẩm, dịch vụ T.H.M cung cấp

BẠN ĐANG CẦN TÌM?

Những bản tin mới nhất của THM-SCITECH

TIN NỘI BỘ – SỰ KIỆN