HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT LÀM THỰC PHẨM 2023