QUY TRÌNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA, THAY THẾ TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC

I. Mục đích.
– Nhằm hệ thống hoá các thủ tục thực hiện trong bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động kinh doanh tại THM.
– Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị máy móc.
– Đảm bảo hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa trang thiết bị máy móc được thực hiện một cách kịp thời, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu cũng như sử dụng hiệu quả của các loại trang thiết bị máy móc.
– Giảm thiểu mức độ hao mòn, hư hỏng và thất thoát, nâng cao tuổi thọ, giá trị sử dụng của các loại trang thiết bị, máy móc.
– Quy định rõ các trách nhiệm cá nhân cũng như trách nhiệm của các bộ phận, phòng ban trong việc thông báo hư hỏng, giữ gìn, bảo vệ trang thiết bị máy móc tại công ty.

II. Phạm vi áp dụng.
– Toàn thể các bộ phận phòng ban thuộc khối khu vực văn phòng và khối kinh doanh dịch vụ THM.
– Đối với các công ty, các đơn vị cung cấp sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng bên ngoài khi vào làm việc tại THM cần phối hợp thực hiện đúng quy trình nhằm đảm bảo việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hoặc thay thế trang thiết bị máy móc được diễn ra hiệu quả.

III. Các từ viết tắt, khái niệm.
– HC-NS: Hành chính-Nhân sự
– NV: Nhân viên kỹ thuật.

IV. Quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế trang thiết bị, máy móc.
1. Quy trình bảo trì , bảo dưỡng.
– Việc thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thường áp dụng đối với các trang thiết bị, máy móc mua mới và còn nằm trong thời gian bảo hành.
– Thời gian bảo trì, bảo dưỡng được diễn ra định kỳ theo quy định của nhà sản xuất và tuỳ theo từng loại trang thiết bị, máy móc.

2. Sơ đồ quy trình bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc:

3. Sơ đồ quy trình sửa chữa, thay thế trang thiết bị máy móc: